RSPG-สถานีบูรพา : เกี่ยวกับเราเรณูพืช

คณะผู้จัดทำ

OUR TEAM

พืช‌อาหาร‌ชันโรง‌ และ‌ผึ้ง‌ใน‌สวน‌ไม้‌ผล‌ จังหวัด‌ปราจีนบุรี

...
ผศ.ดร. เบญจวรรณ ชิวปรีชา
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หัวหน้าโครงการย่อย

...
นาย ทักษิณ วรศรี
โครงการพืชอาหารชันโรงและผึ้งในสวนผลไม้ จังหวัดปราจีนบุรี

นักวิจัยผู้ช่วย

การติดต่อ
Email : benchawon@buu.ac.th

ผศ.ดร. เบญจวรรณ ชิวปรีชา
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131